สวัสดีค่ะ

เนื่องจากเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงานด้วยตัวเองเมื่อปี 2016 ( case สามีทำงานบริษัท, ยังไม่เคยแต่งงาน, และไม่มีบุตร) วันนี้มีเวลาจึงทำการสรุปข้อมูลคร่าวๆ เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูล ซึ่งปัจจุบันอาจมีบางข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปบ้าง ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ UKVI

uk visa

ดูคำแนะนำในการเตรียมข้อมูลและเอกสารของ UKVI >> https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/270197/sup-docs-settlement.pdf


การเตรียมเอกสารวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ (Settlement visa guide) สรุปเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้ค่ะ

1. การเตรียมเอกสารของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า-Applicant (ภรรยา) 

1.1 English Knowledge ผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Life Skills อย่างน้อยระดับ A1 ตัวจริง (ผลทดสอบมีอายุ 2 ปี)

1.2 Tuberculosis certificate ผลการตรวจปอด ตัวจริง และสำเนา (ผลทดสอบมีอายุ 6 เดือน)

 • ค่าธรรมเนียมประมาณ 3,800 บาท
 • สำหรับประเทศไทย ที่ International Organisation for Migration (IOM)

  ที่อยู่ Kasemkij Building, 8th Floor, 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

1.3 Personal Documents

 • พาสปอร์ต ตัวจริง ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าทั้งหมด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตทั้งหมด และหน้าที่มีวีซ่าหรือประทับตราการเดินทางไปต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับแปล แต่ไม่ต้องรับรองโดยกรมการกงสุล
 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ต้องยื่นเอกสารใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ- สกุล และฉบับแปล แต่ไม่ต้องรับรองโดยกรมการกงสุล
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, Payslips, Bank Statements , เอกสารการชำระภาษี

1.4 Cover Letter

 • แนะนำตัว สรุปใจความสำคัญ เช่น แต่งงานเมื่อไร เหตุผลที่ดำเนินการขอวีซ่า เป็นต้น
 • กรณีเคยถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วไม่อุทธรณ์ แต่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ควรอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ทำการอุทธรณ์

2. การเตรียมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ (Relationship Evidence)

 • ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องเคยพบเจอตัวกันจริงๆ
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 คร. 3 ตัวจริง และสำเนา
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 คร. 3 ฉบับแปล ที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) แล้ว ทั้งตัวจริง และสำเนา
 • ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงความสัมพันธ์ เช่น งานสมรส ภาพถ่ายในโอกาสต่างๆ (แนะนำควรเป็นภาพที่มีเพื่อนหรือญาติอยู่ด้วย) ควรระบุช่วงเวลา (timeline) ของภาพด้วย
 • กรณีที่เคยหย่าหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องยื่นเอกสารรับรองการหย่า Divorce Certificate หรือ Death Certificate ด้วย ทั้งของสามีและภรรยา
 • ประวัติการสนทนาผ่าน อีเมล, LINE, Facebook, Skype เป็นต้น (กรณีที่มี Chat Log จำนวนมาก สามารถเลือกพิมพ์ออกมาเฉพาะบางวันของแต่ละเดือนก็ได้)
 • บิลค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อกัน, หลักฐานการโอนเงินส่วนตัวให้กัน, การ์ดอวยพรต่างๆ เป็นต้น

3. การเตรียมเอกสารของ Sponsor (สามี)

3.1 Personal Documents

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต และหน้าที่มีวีซ่าหรือประทับตราการเดินทางไปต่างประเทศ
 • สำเนาใบเกิด
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

3.2 Financial Requirement

3.2.1) Minimum Income Requirement

 • ต้องทำงานในประเทศอังกฤษและได้รับค่าจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องมีรายได้ก่อนหักภาษีและ National Insurance ไม่น้อยกว่า £18,600 ต่อปี (£1,550 ต่อเดือน)
 • กรณีภรรยายื่นวีซ่าฯ พร้อมลูกติด สามีต้องมีรายได้ฯ ต่อปี ดังนี้
  • คนแรก               £18,600 + £3,800 = £22,400
  • คนที่สอง            £18,600 + £3,800 + £2,400 = £24,800
  • คนต่อๆ ไป         เพิ่มรายได้ฯ อีก คนล่ะ £2,400

3.2.2)  Financial Support Documents

 • เอกสารการเงินทั้งหมดต้องยื่นตัวจริง และต้องแสดงให้เห็นว่า 6 เดือนล่าสุดก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นสามีมีรายได้ผ่านเกณฑ์ Minimum Income Requirement ที่กำหนด
 • หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง โดยต้องมีหัวจดหมายบริษัท วันที่ออกเอกสาร วันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือนและประเภทสัญญาจ้าง เช่น Permanent, Temporary หรือ Fixed term และมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสาร (เช่น ฝ่าย HR เป็นต้น)
 • P60 ตัวจริง (จะได้รับประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)
 • Payslips ตัวจริง อย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด กรณีปริ้นออนไลน์ ให้ฝ่าย HR ประทับตราเซ็นรับรอง และ/หรือ ออกเอกสารรับรอง Payslips ดังกล่าว
 • Bank Statements ตัวจริง อย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด กรณีปริ้นท์จาก online banking ให้นำไปให้สาขาประทับตราธนาคารทุกหน้า

3.2.3) ดูข้อมูล Financial Requirement อื่นๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.gov.uk/uk-family-visa/proof-income

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/636618/Appendix_FM_1_7_Financial_Requirement_Final.pdf

3.3 Accommodation details

 • ที่อยู่อาศัย กรณีบ้านของตนเอง – Land Registry documents/ กรณีผ่อนบ้าน – Mortgage Statements / กรณีเช่าบ้าน – สัญญาเช่า /หรืออื่นๆ ที่แสดงการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย
 • Council Tax Statements
 • Utilities bills บิลค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส) ตัวจริง ฉบับล่าสุด
 • สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันภัยต่างๆ (ถ้ามี)

3.4 Cover letter

 • แนะนำตัว สรุปใจความสำคัญ เช่น แต่งงานเมื่อไร เหตุผลที่ดำเนินการขอวีซ่า เป็นต้น
 • กรณีเคยถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วไม่อุทธรณ์ แต่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ควรอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ทำการอุทธรณ์

4. การกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า (VAF4A และ VAF4A- Appendix 2)

4.1 ลงทะเบียนเพื่อกรอกคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/account/register

 • ต้องมีอีเมลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน

4.2 กรอกคำร้องออนไลน์ที่ฟอร์ม VAF4A

 • ข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องเตรียมสำหรับการกรอกใบคำร้องฯ https://www.gov.uk/uk-family-visa/provide-information
 • สามารถกรอกข้อมูลและบันทึกไว้ก่อนได้กรณียังกรอกไม่เสร็จสมบูรณ์
 • ทบทวนข้อมูลให้แน่ใจสมบูรณ์ก่อน complete

4.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมและปริ้นท์อีเมลยืนยันการชำระเงิน (รับชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิตเท่านั้น)

4.4 ชำระเงินค่า IHS และปริ้นท์อีเมลยืนยันการชำระเงิน (รับชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิตเท่านั้น – กรณีวีซ่าไม่ผ่าน จะได้รับเงินค่า IHS คืนอัตโนมัติภายใน 60 วัน)

4.5 กรอกฟอร์ม VAF4A – Appendix 2 (ปริ้นท์ฟอร์มออกมากรอกด้วยลายมือ) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/270484/VAF4A-Appendix2.pdf

 • ควรปริ้นท์ฟอร์มฯ ออกมาเพื่อทดลองหรือหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกรอกฟอร์มฯ จริง

4.6 แนบภาพถ่ายจำนวน 2 ภาพ ตามขนาดและรูปแบบที่ UKVI กำหนด https://www.gov.uk/photos-for-passports และควรเลขที่ GWF ไว้ที่หลังภาพ


5. นัดหมายเพื่อทำไบโอเมตริก (ถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ) ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Thailand)

– ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ ที่ อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


6. นำส่งเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าทั้งหมด ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอณาจักรที่เชฟฟิลด์

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยหากต้องการยื่นประกอบฟอร์มคำร้องฯ ต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่เป็นสำเนาต้องทำการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกหน้าเอกสารทั้งของสามีและภรรยา
 • ควรทำ index หรือ documents checklist ปะหน้า เพื่อง่ายในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบว่าเราได้แนบเอกสารที่สำคัญครบถ้วนแล้วหรือยัง
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ซอง +พร้อมซองเปล่าที่ชำระค่าส่งและระบุที่อยู่เพื่อส่งเอกสารกลับแล้ว ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานฯ เชฟฟิลด์ ภายใน 20 วันทำการ หลังจากทำไบโอเมตริก พร้อมระบุหมายเลข GWF
 • ที่อยู่ PO Box 5852, Sheffield, S11 0FX, United Kingdom
 • ดูข้อมูลการส่งเอกสารที่ https://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/pdf/Information-Settlement-applicants.pdf

7. หลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

 • ได้รับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ คืน
 • ได้รับวีซ่าที่มีอายุ 1 เดือน (อยู่ในพาสปอร์ต) และต้องเดินทางไปอังกฤษภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า
 • ติดต่อขอรับ BRP Card ได้ที่ไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการอนุมัติวีซ่า ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศอังกฤษ

Hints!

1) ดูข้อมูลค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้อง >> https://alittledesk.wordpress.com/2018/02/22/settlement-visa-fees-2017-2018/

2) หากกังวลว่าการส่งเอกสารตัวจริงทั้งหลายไปแล้วจะหายไม่ได้คืน ควรสำเนาเอกสารต่างๆ เก็บไว้ เพราะถึงแม้ไม่ได้คืนบ้างก็ยังสามารถติดต่อขอใหม่ได้ (ส่วนใหญ่ได้คืนครบถ้วน) แต่ถ้าวีซ่าโดนปฏิเสธเพราะเอกสารไม่ครบถ้วนจะหงุดหงิดกว่าหลายเท่านะคะ


ผิด ตก ยกเว้น ขออภัยนะคะ

Advertisements